2021. július 1-től módosultak a Cégtörvény rendelkezései

2021. július 1. napjától változnak, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) egyes rendelkezései. A módosítások elsősorban a törvényességi felügyeleti és a kényszertörlési eljárást érintik.

A törvényességi felügyeleti eljárást érintő változás, hogy a cég vezető tisztségviselője köteles a cég cégjegyzékbe bejegyzett tagjait írásban értesíteni a céggel szemben indult törvényességi felügyeleti eljárás tényéről, e kötelezettségének teljesítését a cégbíróságnak is köteles igazolni, melynek elmulasztása esetén pénzbírsággal sújtható.

Új, különleges törvényességi felügyeleti eljárás a közkereseti társaság tagjai számának egy főre csökkenésével vagy a betéti társaság valamennyi beltagja, vagy valamennyi kültagja jogviszonyának megszűnésével összefüggő eljárás.

A kényszertörlési eljárást érintő lényeges változás, hogy a bíróság vizsgálja azt is, hogy a cég törvénysértő működése körében a vezető tisztségviselőt, illetve a tagot terheli-e mulasztás. A tagra vonatkozó ezzel kapcsolatos rendelkezéseket a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényesére nem kell alkalmazni. Ha adat merül fel arra, hogy a korábbi vezető tisztségviselő, illetve tag tagi jogviszonya alatt is fennállt a cég törvénysértő működése, mulasztása, a bíróság ezt is vizsgálja.

Ha a cégbíróság a törvénysértő működés vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az eltiltással érintett személy nem tudja kétséget kizáróan igazolni azt, hogy minden elvárható intézkedést megtett a cég törvénysértő működésének megszüntetése, a cég által megvalósított mulasztás megszüntetése érdekében, korlátlanul felel a kényszertörlési eljárásban bejelentett, ki nem elégített hitelezői követelésekért.

A 2021. június 30-án kényszertörlés alatt álló cégek 2021. július 30. napjáig igazolhatják, hogy a kényszertörlésre okot adó törvénysértést kiküszöbölve a törvényes állapotot, illetve törvényes működést helyreállították, és kérhetik a kényszertörlési eljárás megszüntetését.

2021. július 12. napjától a cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárásért 250.000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket a kényszertörlési eljárás kezdő napján a cégjegyzékbe bejegyzett tagok és a vezető tisztségviselő egyetemlegesen viselik, melyről a bíróságnak az ügydöntő határozatában kell rendelkezni.