TÁJÉKOZTATÓ a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm.rendeletről POLGÁRI PERES ELJÁRÁSOKAT ÉRINTŐEN

2020. március 31. napján kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm.rendelet.

I. HATÁLYBALÉPÉS

A Korm.rendelet – főszabály szerint - 2020. március 31. napján 15 órakor lépett hatályba.

II. SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Ha a határidő a polgári peres eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le,

a határidő meghosszabbodik e rendelet hatálybalépését követő 30. napig.

Ha a polgári peres eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelésére hivatkozással az eljárás félbeszakadását állapították meg,

az eljárás félbeszakadása megszűnik e rendelet hatálybalépésével.

E rendelet hatálybalépését követően a félbeszakadásról az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazott törvényi rendelkezések szerint hozható döntés.

Ha a polgári peres eljárásokban a bíróság a rendkívüli ítélkezési szünet előtt a tárgyalás berekesztéséről döntött, és az ítélet meghozatalát és kihirdetését elhalasztotta,

a bíróság az írásba foglalt – indokolással ellátott – ítéletét kézbesítés útján közli a felekkel.

E rendelet előírásait

a rendelet hatálybalépését megelőzően,

de a veszélyhelyzet kihirdetését követően lejárt határidők esetében is alkalmazni kell.

III. AZ ÜGYFELEKET KÖZVETLENÜL ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

1. A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

A veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe

a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele.

2. A polgári peres eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló rendelkezések

A határidők

- A veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.

- Ha a határidő a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése (2020. március 14.) és e rendelet hatálybalépését követő 15. napig (2020. április 15.) terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik e rendelet hatálybalépését követő 30. napig (2020. április 30-ig).

 

A per megindítása

- A keresetlevelet, a keresetet tartalmazó iratot, a viszontkereset-levelet, a beszámítást tartalmazó iratot és az írásbeli ellenkérelmet

a jogi képviselő nélkül eljáró fél

kizárólag írásban,

a jogszabályban előírt nyomtatvány alkalmazása nélkül is előterjesztheti.

- Ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben

a keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie,

és a bíróságnak részletes, a fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia a hiányok pótlására vonatkozóan.

Ennek eredménytelensége esetén van csak helye visszautasításnak.

- A beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

 

A perfelvételi tárgyalás eltérő szabályai

- A perfelvételt

a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni

A bíróság – szükség esetén – további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket.

- Ha a fél személyes meghallgatása szükséges,

a perfelvétel lezárása érdekében a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy

a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni (pl. skype, zoom, viber).

- A személyi állapotot érintő perekben is alkalmazni kell az eltérő szabályokat.

- A bíróság a felek kérelmére sem tart perfelvételi tárgyalást.

- A bíróság a perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmezteti, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére.

- A bíróság a perfelvétel lezárását írásban közli a felekkel.

 

Az érdemi tárgyalás eltérő szabályai

- Az érdemi tárgyalást

lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. (pl. skype, zoom, viber).

Ha ez nem lehetéséges, akkor a nyilatkozatokat a bíróság írásbeli formában szerzi be.

- Ha az eljárási cselekmény lefolytatása olyan személyes közreműködést igényel, ami nem foganatosítható, ezen eljárási cselekmény akadályának elhárultáig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó időszak a határidőkbe nem számít bele.

- A bíróság végzésben állapítja meg az akadály bekövetkezésének időpontját, valamint tájékoztatást ad a jogkövetkezményekről.

- A bíróság írásban figyelmezteti a feleket a tárgyalás berekesztésére, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére.

- A bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

Az eljárások közös eltérő szabályai

- Az eljárás szünetelésének

a felek közös kérelmére

korlátlan számban van helye.

- Az ideiglenes intézkedés elbírálása során a felek csak írásban nyilatkoztathatók meg.

- Személyes meghallgatás szükségessége esetén a

nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy

a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján (pl. skype, viber, zoom) kell beszerezni, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíteni.

- A veszélyhelyzet ideje alatt nincs helye az eljárási cselekmény lefolytatásának, ha azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

- A személyi szabadságot korlátozó intézkedésekkel összefüggő eljárási cselekményeket a veszélyhelyzet ideje alatt járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen is foganatosítani kell.

- Az elsőfokon eljáró bíróság egy hivatásos bíróból áll.

A másodfokú eljárások és felülvizsgálati eljárások különös szabályai

- A fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a felek tárgyalás tartását nem kérhetik.

  • A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, bírósági végrehajtásra vonatkozó tájékoztató ITT olvasható
  • A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó tájékoztató ITT olvasható
  • A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, büntetőeljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató ITT olvasható
  • A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes,"bíróságok szervezetéről és igazgatásáról" szóló tájékoztató ITT olvasható
  • A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, polgári nemperes eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató ITT olvasható
  • A veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, közigazgatási bírósági eljárások végrehajtására vonatkozó tájékoztató ITT olvasható