MILYEN KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR, HA ELMARADT A KFT. TÖRZSTŐKÉJÉNEK LEGALÁBB 3.000.000 FORINTRA FELEMELÉSE

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké) 13. § (2) bekezdése kötelezővé tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió Ft-ra a Korlátolt Felelősségű Társaságok számára, ha törzstőkéje nem érte el ezt az értéket.

 

A Ptké. szerint a taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthetett a társaság átalakulásáról, vagy jogutód nélküli megszüntetéséről.

A döntést (taggyűlési határozatot) 2017. március 15. napjáig kellett meghozni, a változásbejegyzési kérelmeket pedig 2017. április 14-ig, átalakulás esetén a második közzétételt követő 30 nap eltelte után - kellett a cégbíróságra benyújtani.

Mi történik a korlátolt felelősségű társasággal, ha a fenti kötelezettségét nem teljesítette?

 

A cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilváníthatja és elrendelheti a kényszertörlési eljárás megindítását.

 

Hogyan kerülhető el a kft. megszűntnek nyilvánítása és a kényszertörlése?

 

Ha az érintett korlátolt felelősségű társaságok a törvényességi felügyeleti eljárás megindulása előtt, vagy az eljárás alatt meghozzák a szükséges döntéseket (törzstőke emeléséről, illetve a jogutód nélküli megszűnésről vagy az átalakulásról) és benyújtják a változás bejegyzési kérelmet a cégbíróságra, a cégbíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, vagy a megindított eljárást megszünteti.

Mi a következménye a társaság jogerős megszüntetésének és a kényszertörlési eljárás megindítása elrendelésének?

- a társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gazdasági tevékenységet;

- a cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt" toldattal;

- a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követeléseiket;

- ha a cég nem fizeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertörlési eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket;

- a céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből.

Mi az eltiltás?

Az eltiltott személy az eltiltó végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 évig:

- nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá;

- nem szerezhet gazdálkodó szervezetben többségi vagy azt meghaladó szavazati jogot;

- nem lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető, elnök, vezérigazgató, stb.), azaz nem csak a kényszertörléssel érintett, hanem valamennyi olyan cégből törölni kell, ahol vezető tisztségviselő.

Milyen költségekkel jár a megszűntnek nyilvánítás?

A törvényességi felügyeleti illeték 100.000 Ft.

 

 

Pécs, 2017. május 18.

Pécsi Törvényszék Cégbírósága