Adatvédelem

A Pécsi Törvényszék adatvédelmi tisztviselője (2022.10.01. napjától):

Dr. Wilhelm Ágnes

pécsi törvényszéki elnöki titkár

telefonszám: 72/503-500/1219

e-mail: adatvedelempecs@birosag.hu

cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 34.

levelezési cím: 7601 Pécs, Pf. 36.

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Adatkezelési tájékoztatók

I. A nem igazságszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatók 

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszékkel bírói szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszékkel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot vagy jelentkezést benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez

Adatkezelési tájékoztató -a Pécsi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz megválasztott ülnökök vagy korábban ilyen jogviszonyban állt természetes személyek személyes adatainak kezeléshez

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléshez

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszékkel annak működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez

II. Az igazságszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatási tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróság előtti civilisztikai ügyszakba tartozó ügyekben történő adatkezeléshez

Adatkezelési tájékoztató - a Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróság előtti büntetőügyszakba tartozó ügyek során történő adatkezeléshez

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

5/2022. (IX.19.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal adatvédelmi tisztviselőiről és az adatvédelmi incidensek jelentéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)